List of books censoring Al Albani

More than 80 books highlighted the errors of Nasiruddin AL Albani….

 1. Adab al-Ikhtilaf (Etika Beri’tikaf) karya Ulama’ Mesir, asy-Syaikh Muhammad Awwama.
 2. Addad Shalat at-Tarawih (Bilangan Solat Tarawih) karya Prof. Dr. Ibrahim ash-Shubaihi. Buku ini membantah al-Albani berdasarkan hadis-hadis sahih dan ilmu fiqh.
 3. Aina Yadha’ al-Mushalli Yadah fi ash-Shalah ba’d ar-Raf’i min ar-Ruku’? (Di Mana Orang Solat Meletak Tangannya Setelah Bangun Dari Rukuk) karya gurunya sendiri, Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz yang membantah cara meletakkan tangan versi al-Albani. Risalah ini merupakan salah satu bahagian dari siri buku “Tiga Risalah Solat”.
 4. Al-Adillah al-Jaliyyah li Sunnah al-Jumu’ah al-Qabliyah (Dalil-Dalil Terang Tentang Sunnahnya Solat Qabliyah Jumaat) karya ulama’ dan ahli hadis Jordan, al-Muhaddis Syeikh Hasan bin Ali as-Segaf.
 5. Al-Adillah al-Muqawwimah li I’wijajat al-Mujassimah (Dalil-Dalil Membantah Penyimpangan Kaum Mujassimah) karya ulama’ pakar fiqh, akidah dan hadis dari Jordan. al-Muhaddis Syeikh Hasan bin Ali As-Saqqaf.
 6. Al-Ahad, al-Jima’ wa an-Naskh (Hadis Ahad, Ijma’ dan Naskh) karya ulama’ Syria asal Turki, asy-Syaikh Samir al-Istanbuli.
 7. Al-Ahadis adh-Dha’ifah fi Silsilah al-Ahadis as-Sahihah (Hadis-Hadis Lemah dalam Kitab Silsilah al-Ahadis as-Sahihah [karya al-Albani]), karya Ramadhan Mahmud Isa.
 8. Al-Albani Syudzudzuh wa Akhta’uh (Keganjilan dan Kekeliruan al-Albani) dalam 4 edisi, karya Arsyad as-Salafi, nama pena dari al-‘Allamah Habiburrahman al-A’zhami, ulama’ besar bidang hadis asal India.
 9. Al-Albani: Tatharuffatuh (Al-Albani: Keekstrimannya) karya Menteri Urusan Islam dan Keagamaan Uni Emirat Arab, Muhamamd ibnu Ahmad al-Khazraji.
 10. Al-Bid’ah al-Hasanah Ashl Min Ushul at-Tasyri’ (Bida’ah Hasanah Adalah Pokok dari Pokok-Pokok Dasar Pensyariatan) karya Pengarah Urusan Keagamaan di Dubao, Isa ibnu Abdullah ibnu Mani’ al-Himyari.
 11. Al-Bisyarah wa al-Ithaf fi Ma Baina Ibnu Taimiyah wa al-Albani fi al-‘Aqidah min al-Ikhtilaf (Khabar Gembira Tentang Perbezaan Keyakinan antara Ibnu Taimiyah dan al-Albani), karya ulama’ pakar fiqah, akidah dan hadis dari Jordan, al-Muhaddis Syeikh Hassan bin ‘Ali as-Saqaf.
 12. Al-I’lam bi Isihbab Syadd al-Rihal l-Ziyarah Qabr Khayr al-Anam Shallallah ‘alaihi wa Sallam (Penjelasan Tentang Bolehnya Berpergian Jauh Dalam Rangka Berziarah ke Kubur Makhluk Terbaik Sallahu ‘Alaihi wa Sallam) karya Direktor Urusan Keagamaan di Dubai, Isa ibnu Abdullah ibnu Mani’ al-Himyari.
 13. Al-I’lam fi Idhah Ma Khufia ‘ala al-Imam (Membongkar Apa Yang Disembunyikan Dari Sang Imam [maksudnya al-Albani, pen.]), karya Fahd bin Abdullah as-Sunaid.
 14. Al-Ighatsah bi Adillah al-Istighatsah (Bantuan Dengan Dalil-Dalil Istigahtsah) karya Muhaddis Syaikh Hasan bin Ali as-Segaf.
 15. Al-Intishar li Ahl at-Tauhid wa ar-Radd ‘ala Man Jadala ‘an ath-Tawaghit, Mulahazhat wa Rudud ‘ala Syarith “al-Kufr Kurani” (Membela Ahli Tauhid dan Bantahan Terhadap Orang Yang Membiarkan Para Taghut, Catatan dan Bantahan Terhadap Kaset Ceramah al-Albani “Kekafiran itu dua Macam”) karya Abdu al-Mun’im Mustahafa Halimah (Abu Bashir).
 16. Al-La Mazhabiyyah Akhtar Bid’ah Tuhaddid asy-Syari’at al-Islamiyyah (Tidak Bermazhab Adalah Bid’ah Paling Berbahaya yang Mengancam Syariat Islam) karya tokoh ulama’ Syria, Prof. Dr. Muhammad Said Ramadhan al-Buti.
 17. Al-Lajif adz-Dzu’af li al-Mutala’ib bi Ahkam al-I’tikaf (Pukulan Mematikan Bagi Orang-Orang Yang Bermain-Main Dengan Hukum I’tikaf), karya al-Muhaddis Syeikh Hasan bin Ali as-Saqqaf.
 18. Al-Mu’niq fi Ibahah Tahalli an-Nisa bi Adz-Dzahab al-Muhallaq wa Ghair al-Muhallaq (Yang Elok Tentang Bolehnya Memakai Emas Melingkar dan Tidak Melingkar bagi Wanita) karya asy-Syaikh Abu Abdullah Musthafa al-Udwi.
 19. Al-Qaul al-Mabut fi Shihhah Hadis Solah al-Subh bi al-Qunut (Ucapan Sepotong-Potong Tentang Hadis-Hadis Sahih Solat Subuh Dengan Qunut) karya al-Muhaddis Syeikh Hasan bin Ali as-Segaf.
 20. Al-Qaul Muqni’ fi Ar-Radd ‘ala al-Abani al-Mubadi’ (Perkataan Memuaskan Dalam Membantah al-Albani Si Pelaku Bid’ah) karya ulama’ ahli hadis Morok, al-Muhaddis Abdullah ibnu Shiddiq al-Ghimari.
 21. Al-Qaul ats-Tsabit fi Shiyam Yaum as-Sabt (Ucapan Yang Mantap Tentang Berpuasa Pada Hari Sabtu)  karya ulama’ dan ahli hadis Jordan, al-Muhaddis Syeikh Hasan bin Ali as-Segaf.
 22. Anwar al-Mashabih ‘ala Zhulumat al-Albani fi Shalat at-Tarawih (Pelita Penerang Terhadap Kegelapan al-Albani Dalam Masalah Solat Tarawih) karya ulama’ Syria, Prof. Dr. Badruddin Hasan Diab ad-Dimsyaqi.
 23. Aqidah Ahl as-Sunnah wal Jama’ah (Akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah)  karya ulama’ dan ahli hadis Jordan, al-Muhaddis Syeikh Hasan bin Ali as-Segaf.
 24. Ar-Radd ‘ala al-Abathil wa Iftira ‘at Nashir al-Albani wa Shahibih Zuhair asy-Syawisy wa Mu’azirihima (Bantahan Terhadap Kebathilan dan Kedustaan Nashir al-Albani dan Sahabat Lamanya Zuhair Syawisy dan Para Pengikut Keduanya) karya ulama’ terkemuka Syria, Abdul Fattah Abu Ghuddah.
 25. Ar-Radd al-Munif ‘ala Imam at-Tazyif (Bantahan Yang Cukup Terhadap Imam Pemalsuan)  karya ulama’ dan ahli hadis Jordan, al-Muhaddis Syeikh Hasan bin Ali as-Segaf.
 26. Asy-Syamathith fi Ma Yahdzi bih al-Albani fi Muqaddimatih min Takhabbuthat wa Takhlith (Keanekaragaman Omelan al-Albani dalam Muqaddimahnya berupa Kekeliruan dan Kebingungan)  karya ulama’ dan ahli hadis Jordan, al-Muhaddis Syeikh Hasan bin Ali as-Segaf.
 27. Asy-Syihab al-Hariq al-Munqidh ‘ala Iqaf al-Munaqidh al-Mariq (Panah Api Pembakar dan Penghancur Menghentikan Orang Yang Kontradiktif dan Keluar dari Agama)  karya ulama’ dan ahli hadis Jordan, al-Muhaddis Syeikh Hasan bin Ali as-Segaf.
 28. At-Ta’aqqub al-Hatsits ‘ala Man Tha’ana fi Ma Shahha min al-Hadis (Bantahan Akif Terhadap Orang-Orang Yang Melemakan Hadis-Hadis Sahih) karya ulama’ ahli hadis asal Syria, al-Muhaddis Abdullah ibnu Muhammad al-Harari al-Habasyi.
 29. At-Ta’ri bi Awham Man Qassama as-Sunan ila Sahih wa Dha’if (Mengenal Kedangkalan Orang Yang Membahagi Hadis Kepada Sahih dan Dha’if) karya ulama hadis Mesir, al-Muhaddis Mahmud Sa’id Mamduh. Buku ini cukup besar, terdiri dari 6 jilid buku besar.
 30. At-Tahdzirat al-Hammah min Tadlis wa Akhtha al-Halabi wa Khatharuha ‘ala al-‘Amah (Peringatan-Peringatan Penting dari Penipuan dan Kesalahan-Kesalahan al-Halabi dan Bahaya Bagi Masyarakat)  karya ulama’ dan ahli hadis Jordan, al-Muhaddis Syeikh Hasan bin Ali as-Segaf.
 31. At-Takmil li Ma Fata Takhrijuh min Irwa al-Ghalil (Melengkapi Takhrij-Takhrij Hadis Yang Kurang Dalam Kitab Irwa al-Ghalil) karya ulama’ salafi Wahabi yang masih keturunan Muhammad ibnu Abdul Wahab, Dr. Shalih ibnu Abdul Aziz Alu Syaikh.
 32. At-Tanbih wa ar-Radd ‘ala Mu’taqad Qidam al-‘Alam wa al-Hadd (Peringatan dan Bantahan Terhadap Keyakinan bahawa Alam Adalah Kekal)  karya ulama’ dan ahli hadis Jordan, al-Muhaddis Syeikh Hasan bin Ali as-Segaf.
 33. At-Tanbihat ‘ala Risalah al-Albani fi ash-Shalah (Peringatan-Peringatan dari Risalah Solat al-Albani) karya Hamud ibnu Abdullah at-Tuwaijiri.
 34. At-Tandid bi Man ‘Addada at-Tauhid (Mengutuk Orang Yang Membahagi-Bahagi Tauhid)  karya ulama’ dan ahli hadis Jordan, al-Muhaddis Syeikh Hasan bin Ali as-Segaf.
 35. Badzl al-Juhd bi Tadh’if Haditsai as-Suq wa az-Zuhd (Upaya Melemahkan Dua Hadis : Pasar Dan Zuhud) karya Adil ibnu Abdullah as-Su’aidan.
 36. Bahjah an-Nazhir fi at-Tawasul bi an-Nabi ath-Thahir (Kegembiraan Orang Memandang Tentang Tawassul Dengan Nabi Suci)  karya ulama’ dan ahli hadis Jordan, al-Muhaddis Syeikh Hasan bin Ali as-Segaf.
 37. Bayan Awham al-Albani fi Tahqiqih li Kitab Fadhl Shalah ‘ala an-Nabi SAW li al-Qadhi Ismail Ibnu Ishaq al-Azadi (Menjelaskan Kedangkalan al-Albani Dalam Tahkiknya Terhadap Kitab Keutamaan Selawat Atas Nabi SAW. karya al-Qadhi Ismail ibnu Ishaq al-Azadi), karya oleh As’ad Salim Tayyim.
 38. Bayan Nakts al-Naktis al-Muta’addi bi Tadh’if al-Harits (Menjelaskan Kerosakan Orang Yang Rosak Dan Pelanggar dengan Melemahkan al-Haris) karya al-Muhaddis Abdul Aziz  ibnu Muhammad ibnu Shiddiq al-Ghimari.
 39. Bidayah as-Sul fi Tadhil ar-Rasul (Awal Jiwa Tentang Keutamaan Rasul) karya Imam al-‘Izz Abd as-Salam dan ditahkik oleh asy-Syaikh Abdullah as-Shiddiq al-Ghimari.
 40. Daf’u Syubh at-Tasybih li Ibn al-Jauzi (Menolak Kekeliruan Tasybih karya Ibu Jauzi), kitab tahkik ulama’ dan ahli hadis Jordan, al-Muhaddis Syaikh Hasan bin Ali as-Saqqaf. Buku ini diterbitkan oleh Dar al-Imam an-Nawawi, Amman, Jordan.
 41. Fath al-Mu’in bi Naqd Kitab al-Arba’in (Petunjuk Tuhan dengan Mengkritik Kitab al-Arba’in) karya ulama’ hadis Moroko, al-Muhaddis Abdullah ibnu Shiddiq al-Ghimari.
 42. Haula Mas’alah Tarik al-Solah (Masalah Tentang Orang Yang Meninggalkan Solat) karya Mamduh Jabir Abd as-Salam.
 43. Hukm Tarik as-Solah (Hukum Meninggalkan Solat) karya Abd al-Mun’im Musthafa Halimah (Abu Bashir)
 44. I’lam al-Mubih al-Kha’id bi Tahrim al-qur’an ‘ala al-Junub wa al-Ha’idh (Penjelasan Tentang Keharaman al-Quran bagi Orang Junub dan Haid),  karya ulama’ dan ahli hadis Jordan, al-Muhaddis Syeikh Hasan bin Ali as-Segaf.
 45. Ibahah at-Tahalli bi adz-Dzahab li an-Nisa’ wa ar-Radd ‘ala al-Albani fi Tahrimih (Bolehnya Memakai Emas Melingkar Bagi Wanita dan Bantahan Terhadap al-Albani Atas Pengharamannya) karya ahli ilmu hadis dari Saudi, Ismail Muhammad al-Anshari.
 46. Ibthal at-Tashhih al-Wahin li Hadits al-Ajin (Membantah Pensahihan Hadis al-Ajin [Menggenggam Ketika Bangun Dari Sujud] Yang Lemah)  karya ulama’ dan ahli hadis Jordan, al-Muhaddis Syeikh Hasan bin Ali as-Segaf.
 47. Ithtijaj al-Kha’ib bi ‘Ibarah Man ‘Idda’a al-Ijma’ fa Huwa Kadzib (Pendalilan Yang Lemah Terhadap Ungkapan : Barangsiapa Yang Mengaku Adanya Ijma’ Maka Dia Telah Berdusta) karya ulama’ dan ahli hadis Jordan, al-Muhaddis Syeikh Hasan bin Ali as-Segaf
 48. Iljam al-Muftari al-‘Anud al-Mutamasalif ‘Umar Mahmud (Mengekang Pembohong Yang Keras Kepala dan Salafi Palsu, Umar Mahmud)  karya ulama’ dan ahli hadis Jordan, al-Muhaddis Syeikh Hasan bin Ali as-Segaf.
 49. Ilqam al-Hajar li Mutathawil ‘ala al-Asya’irah min al-Basyar (Hentaman Keras Bagi Orang Yang Melecehkan Asya’irah) karya ulama’ dan ahli hadis Jordan, al-Muhaddis Syeikh Hasan bin Ali as-Segaf.
 50. Iqamah al-Burhan ‘ala Dha’fi Hadits “Ista’nu ‘ala Injah al-Hawa ‘ij bi al-Kitman” (Memaparkan Bukti Atas Lemahnya Hadis “Minta Tolonglah Dengna Sembunyi Untuk Keberhasilan Berbagai Hajat”) karya asy-Syaikh ibnu Ahmad al-Mu’dzan.
 51. Irgham al-Mubtadi al-Ghabi bi Jawaz at-Tawassul bi an-Nabi fi ar-Radd ‘ala al-Albani al-Wabi (Pukulan Terhadap Pelaku Bid’ah Yang Dungu Tentang Bolehnya Bertawsasul Dengan Nabi Sebagai Bantahan Terhadap al-Albani Yang Jahat) karya ulama’ hadis dari Moroko, al-Muhaddis Abdullah ibnu Shiddiq al-Ghimari.
 52. Itmam al-Hajah ila Shahih “Sunan Ibn Majah” (Memperbaiki Kitab “Sunan Ibnu Majah”) karya Abdullah ibnu Shalih al-Ubailan.
 53. Jami’ Ahadis an-Nabi allati Hukima ‘Alaiha bi Hukmain al-Albani (Kumpulan Hadis-Hadis Nabi Yang Dihukumi Dengan Dua Hukum Yang Berbeza oleh al-Albani) karya al-Muhaddis Abdullah ibnu Shiddiq al-Ghimari.
 54. Juz fi Kaiiyah an-Nuhudh fi as-Solah wa Dha’f Hadis al-Ajn (Juz Tentang Tatacara Bangun Dalam Solat dan Lemahnya Hadis Menggenggam [Ketika Bangkit dari Sujud]) karya Bakar ibnu Abdullah Abu Zeid.
 55. Juz fihi ar-Radd ‘ala al-Albani (Kitab Membantah al-Albani) karya al-Hafidz Syeikh Ahmad ibnu as-Shiddiq al-Ghimari al-Maghribi (w. 1380 H).
 56. Juz Fihi ar-Radd ‘ala al-Albani wa Bayan Ba’dh Tadlisih wa Khiyanatih (Juz Membantah al-Albani dan Menjelaskan Sebahagian Penipuan dan Pengkhianatannya) karya al-Muhaddis Abdullah ibnu ash-Shiddiq al-Ghimari.
 57. Kalimat fi Kasyf Abathil wa Iftia ‘at (Membongkar Berbagai Kebathilan dan Kedustaan) karya ulama’ terkemuka Syria, Abdul Fattah Abu Ghuddah.
 58. Khutbah al-Hajah Laisat Sunnah fi Mustahal al-Kitab wa al-Mu’allafat (Khutbah Haji Bukan Sunnah Dalam Berbagai Buku dan Karangan) karya al-‘Allamah Syeikh Abd al-Fattah Abu Ghudah, ulama’ terkemuka Syria.
 59. Malhuzhat ‘ala Kitab as-Solah li al-‘Allamah Muhammad Nashir ad-Din al-Albani (Berbagai Catatan Terhadap Kitab Solat Karangan Al-Albani) karya Abdullah ibnu Mani’ al-Utaibi.
 60. Naqd Ta’liqat al-Albani ‘ala Syarh at-Thahawiyah (Mengkritik Komentar-Komentar al-Albani Terhadap Kitab Syarah Akidah Imam at-Thahawi) karya Ismail ibnu Muhammad al-Anshari.
 61. Nazharat fi as-Silsilah as-Sahihah li asy-Syaikh Muhammad Nashir ad-Din al-Albani (Berbagai Catatan Terhadap Kitab Silsilah Hadis Sahih Karangan al-Albani) karya asy-Syaikh Abu Abdulah Musthafa al-Udwi dan asy-Syaikh Khalid ibnu Ahmad al-Mu’dzan.
 62. Nushrah at-Ta’aqqub al-Hatsits ‘ala Man Tha’ana fi Ma Shahha min al-Hadis (Mendukung Bantahan Aktif Terhadap Orang Yang Mengacau Kesahihan Hadis) karya ulama’ ahli hadis dari Syria, al-Muhaddis Abdullah ibnu Muhammad al-Harari al-Habasyi.
 63. Qamus al-Bida’ (Kamus Bid’ah) karya Abdullah as-Shiddiq al-Ghimari.
 64. Qamus Syata’im al-Albani wa Fazhuh al-Munkarah fi Haqq ‘Ulama al-Ummah wa Fudhala ‘iha wa Ghairihim (Kamus Caci Maki al-Albani dan Tuduhan-Tuduhan Kotornya Terhadap Para Ulama’ Umat, Imam-Imam Besar dan lainnya) karya al-Muhaddis Syeikh Hasan bin Ali as-Segaf.
 65. Raf’u al-Junnah Amama Jilbab al-Mar’ah al-Muslimah fi al-Kitab wa as-Sunnah (Menghilangkan Perlindungan Hadapan Jilbab Perempuan Muslimah Dalam Kitab dan Sunnah) karya Abd al-Qadir ibnu Habibillah as-Sindi. Buku ini secara khusus membantah buku al-Albani yang berjudul (Jilbab al-Mar’ah al-Muslimah (Jilbab Perempuan Muslim) dengan bantahan yang santun dan lembut, di saat al-Albani mencaci-maki melalui bukunya al-Jilbab dan ar-Radd al-Mufahham (Bantahan Membungkam) sebagaimana kebiasaannya mencaci-maki para ulama’.
 66. Sahih Sifat Solat an-Nabi (Sifat Solat Nabi Yang Benar), karya al-Muhaddis Syeikh Hasan bin Ali as-Segaf.
 67. Sahih Syarh Aqidah ath-Thahawiyah (Syarah Akidah Imam Thahawi Yang Benar)  karya al-Muhaddis Syeikh Hasan bin Ali as-Segaf.
 68. Sunniyat al-Jumu’ah al-Qobliyah (Sunnahnya Solat Qabliyah Jumaat) dalam tahkik kitab Ibnul Mulaqqin karya ulama’ Syria, asy-Syaikh Firas Muhammad Walid Ways.
 69. Ta’aqqubat al-Malihah ‘ala as-Silsilah as-Sahihah (Bantahan Bagus Terhadap Kitab Silsilah Hadis-Hadis Sahih al-Albani) karya Syeikh Abdullah ibnu Shalih al-‘Ubailan.
 70. Ta’aqqubat ‘ala Silsilat al-Ahadis adh-Dha’ifah wa al-Maudhu’ li al-Albani (Bantahan Salasilah Hadis-Hadis Lemah dan Palsu Karangan al-Albani) karya ahli ilmu dari Saudi, Ismail Muhammad al-Anshari.
 71. Tahdzir al-‘Abd al-Awwah mi Tahrik al-Ushbu’ fi ash-Shalah (Peringatan Hamba Yang Dikejutkan oleh Menggerakkan Jari Dalam Solat) karya ahli hadis Jordan, al-Muhaddis Syaikh Hasan bin Ali as-Segaf.
 72. Tahni’ah ash-Shiddiq al-Mahbub bi Mughazalah Safar al-Maghlub (Selamat Untuk Syaikh Shiddiq al-Ghimari Yang Jujur Atas ‘Cumbuannya’ Terhadap Safar al-Khawali Yang Lemah)  karya al-Muhaddis Syeikh Hasan bin Ali as-Segaf.
 73. Takhrif Hadis Aus ats-Tsaqafi fi Fadhl al-Jum’ah wa Bayan ‘Illatih (Takhrij Hadis Aus ats-Tsaqafi Tentang Keutamaan Jumaat dan Penjelasan Alasannya) karya As’ad Salim Tayyim. Buku ini merupakan bnatahan terhadap hadis yang ditakhrij oleh al-Albani.
 74. Tanaqudhat al-Albani al-Wadhihah fi Ma Waqa’a fi Tashhih al-Ahadis wa Tadh’ifiha min al-Akhta’ wa al-Ghulathath (Kontradiksi-Kontradiksi al-Albani Yang Sangat Nyata Dalam Berbagai Kesalahan Dan Kekeliruannya Mensahihkan Hadis dan Mendaifkannya)  karya al-Muhaddis Syeikh Hasan bin Ali as-Segaf. Buku ini terdiri dari 2 jilid.
 75. Tanbih Ahl asy-Syari’ah li Ma fi Kutub al-Asyqar min al-Akhta’ asy-Syani’ah (Peringatan Ali Syariah Terhadap Kesalahan-Kesalahan Besar Yang Ada Dalam Kitab-Kitab al-Asyqar [salah seorang penulis wahabi,-pen.]) karya al-Muhaddis Syeikh Hasan bin Ali as-Segaf.
 76. Tanbih al-Muslim ila Ta’addi al-Albani ‘ala Sahih Muslim (Peringatan Bagi Muslim dari Kelancangan al-Albani terhadap Sahih Muslim) karya Mahmud Sa’id Ibnu Muhammad Mamduh asy-Syafi’i al-Mashri.
 77. Tanbih al-Qari li Tadh’if ma Qawwah al-Albani (Mengingatkan Pembaca dari Hadis-Hadis Lemah Yang Disahihkan al-Albani) karya al-‘Allamah al-Muhaddis Abdullah ibnu Muhammad ibnu Ahmad ad-Duwaisy (1373-1408 H).
 78. Tanbih al-Qari li Taqwiyah Ma Dha’afah al-Albani (Mengingatkan Pembaca Dari Hadis-Hadis Sahih Yang Didha’ifkan al-Albani) karya al-‘Allamah al-Muhaddis Abdullah ibnu Muhammad ibnu Ahmad ad-Duwaisy.
 79. Tanqih al-Furhum al-Aliyah bi Ma Tsabat wa Ma Lam Yatsbut min Hadis al-Jariyah (Revisi Pemahaman Allah di Langit Dengan Hadis-Hadis Sahih Yang Belum Pasti Berkaitan Hadis Budak Perempuan) karya al-Muhaddis Syeikh Hasan bin Ali as-Segaf.
 80. Tashih Solat at-Tarawih ‘Isyrin Rak’atan wa a-Radd ‘ala al-Albani fi Tadh’ifih (Pensahihan Solat Tarawih 20 Rakaat Dan Bantahan Terhadap al-Albani Terhadap Pendha’ifannya) karya ahli ilmu hadis dari Saudi, Ismail Muhammad al-Anshari.
 81. Tathhir ash-Shadid an-Nazif min Fam ad-Duktur Marwan al-Mujazaf (Membersihkan Nama Berdarah Dari Mulut Doktor Yang Sembarangan)  karya al-Muhaddis Syeikh Hasan bin Ali as-Segaf.
 82. Wahm Sayyi’ al-Bakht alladzi Harrama Shiyam as-Sabt (Prasangka Penuh Kesialan Yang Mengharamkan Puasa Hari Sabtu)  karya al-Muhaddis Syeikh Hasan bin Ali as-Segaf.
 83. Wayluka Amin, Tafnid Ba’dh Abathil Nashir al-Albani (Celaka Engkau Tidak Aman, Mengurai Kebatilan Nashiruddin al-Albani) karya Ahmad Abd al-Ghafur Aththar.
 84. Wushul at-Tahani fi Itsbat Sunniyah as-Subhah wa Radd ‘ala al-Albani (Ucapan Selamat Terhadap Kepastian Sunnahnya Tasbih dan Bantahan Terhadap al-Albani) karya ulama’ hadis Mesir, al-Muhaddis Mahmud Sa’id Mamduh.

Source: Kefahaman Selamanya

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s